หัวข้อ : การอนุรักษ์ภาษาถิ่น

 

1.1 บทคัดย่อ สรุปเรื่องราว

ภาษาถิ่น หรือ สำเนียงซึ่ง ถ้าอ้างอิงในความหมายของสารานุกรมเสรี คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและ สำเนียง เป็นต้น

จากที่ได้ศึกษาหัวข้อเรื่อง “การอนุรักษ์ภาษาถิ่น” พบว่า  ภาษาถิ่นกำลังจะสูญหายไป เพราะปัจจุบันวัยรุ่นยุคใหม่ส่วนใหญ่พูดแต่ภาษากลาง แต่ไม่นิยมพูดภาษาถิ่น เหมือนกับว่า เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมปัจจุบัน สังคมในเมืองกรุง ต้องพูดแต่ภาษากลาง เพราะกลัวคนอื่นจะคิดว่า ตัวเองแปลกประหลาด บ้านนอก บางคนอาจจะโดนเหยียดด้วยสายตา กริยา ท่าทาง ของคนที่ได้ยินได้ฟัง แต่บางคนอาจไม่คิดแบบนั้นเพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองกรุง คนส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้น ก็อาจจะคิดว่าคนอื่นอาจจะฟังภาษาบ้านเรา หรือภาษาถิ่นของเราไม่รู้เรื่อง ดังสำนวนที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

ดังนั้น ไม่ว่าจะความกลัวการพูด เพราะกลัวคนอื่นมองว่าแปลกประหลาด หรือจะคิดว่าคนอื่นจะฟังไม่รู้เรื่อง ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้ภาษาถิ่น อาจสูญหายไปได้ เนื่องจากไม่มีใครพูด และเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีการปลูกฝังให้พูด เราจึงไม่ควรละเลยหรือปล่อยให้ภาษาถิ่นของเราสูญหายไปด้วยปัญหาเพียงแค่นี้

1.2 เหตุผลประกอบในการเสนอเรื่องราว

ประเทศ ไทยเราเป็นประเทศที่มี ภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับใช้ในการสื่อสารที่เป็นภาษาของตัวเองมาช้านาน ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาทางด้านภาษามาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ภาษากลางเป็นภาษาที่ใช้พูดและเขียนอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ แต่เมื่อแบ่งภูมิประเทศออกเป็นภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ทุกภาคจะมีภาษาพูดของตนเอง แม้แต่จังหวัดในภาคเดียวกัน ก็ยังมีภาษาที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันไป จึงนับเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ ที่น่าศึกษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง

1.3  การตั้งชื่อเรื่องที่จะทำ

สรุปเรื่องราวเป็นคำสั้นๆ กระชับได้ใจความ เพื่อให้ผู้อ่านช่วยกันอนุรักษ์และสามารถรับรู้ถึงความสำคัญของ “ภาษาถิ่น”

1.4 วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน

1) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และความเข้าใจในภาษาถิ่น

2) เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของ ภาษาถิ่น

3) เพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นหรือคำเมืองให้คงอยู่ตลอดไป

1.5 ประเด็นหลัก

การ อนุรักษ์ภาษาถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นตัวเร่งให้ภาษาถิ่น สูญหายไป แต่เรายังสามารถที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้ภาษาถิ่นให้คงอยู่ได้ และควรนำภาษาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียนให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมภาษาถิ่นในด้านการเรียนการสอนโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ท่าทาง สำนวน หรือแม้กระทั่ง วัฒนธรรมท้องถิ่น ก็จะช่วยปลูกฝังให้เด็กสามารถเรียนรู้ รับรู้ การมีอยู่ คุณค่าและความสำคัญของภาษาถิ่น

วิธีอนุรักษ์ ภาษาถิ่น

1) การปลูกฝังความความรู้ ความเข้าใจ ภาษาถิ่นตั้งแต่เด็ก โดยการนำภาษาถิ่นไปใช้ในการเรียนการสอน

2) การปลูกฝังให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออก ในการพูดภาษาถิ่น

3) การส่งเสริม สนับสนุน ภาษาถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย

4) การรณรงค์ และ ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่น

1.6 ประเด็นรอง

ช่วย กันรณรงค์ ส่งเสริมให้ เด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เห็นว่าภาษาท้องถิ่นมีความสำคัญ และมีคุณค่า เป็นภาษาที่สวยงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและมนุษยชาติ ที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้ภาษาถิ่นคงอยู่ต่อไป โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพราะเด็กบางคนพูดภาษาถิ่นแต่ในบ้านหรือในครอบครัว แต่พอออกไปนอกบ้านไปอยู่ในสังคมเมือง สังคมใหญ่ๆ ก็จะพูดภาษากลาง จนในที่สุดก็จะลืมและละเลยภาษาถิ่นไป เพราะพูดภาษากลางจนเคยชิน จะหลงเหลือก็แค่สำเนียงเล็กๆน้อยๆ ดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งแรกที่ควรปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าภาษาถิ่นมี ความสำคัญอย่างไร และปลูกฝังให้เด็ก ไม่อายกล้าที่จะพูดภาษาถิ่นในสังคม หรือในครอบครัว  ส่วนสถาบันที่สองคือคนในสังคม ที่ไม่ควรทำรังเกียจหรือเห็นว่าคนพูดภาษาถิ่นเป็นสิ่งแปลกประหลาด เราควรยกย่องด้วยซ้ำ เพราะ ภาษาถิ่นมีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้

ความสำคัญของภาษาถิ่น

1) เป็นภาษาที่มีคุณค่า สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีต อยู่คู่คนไทยมาช้านาน

2) เป็นภาษาที่มีความงดงาม แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละภูมิภาค

3) เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถแสดงออกถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั่นได้

1.7 คุณค่าของผลงานต่อสังคม

การ อนุรักษ์ภาษาถิ่น ทำให้เราเห็นความสำคัญ ประโยชน์ ความเป็นมาและที่สำคัญคือ คุณค่าของภาษาถิ่น เพราะการที่จะอนุรักษ์ภาษาถิ่นไว้ได้นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายๆคน หรือคนทั้งประเทศ เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยม จนถึง มหาลัย ซึ่งเมื่อโตแล้ว เด็กสามารถคิดเองเป็นและ สามารถรับรู้ได้ว่า ควรดูแลรักษา ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ภาษาถิ่นของเราหายไป อย่างไร้ค่า ไร้ความหมาย

1.8 กำหนดแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวคำถามสัมภาษณ์แหล่งข่าวทุกคน

แหล่งข่าว

1) ครอบครัว

2) บ้านใกล้เคียง

แนวคำถามสัมภาษณ์แหล่งข่าว

1) จะทำอย่างไรหรืออนุรักษ์อย่างไร เพื่อไม่ให้ ภาษาถิ่น สูญหายไปจากสังคมไทย

2) คิดว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุด ในการอนุรักษ์ภาษาถิ่น

3) มีวิธีอย่างไรให้วัยรุ่นในปัจจุบัน ไม่อายที่จะพูดภาษาถิ่น

4) บทบาทและหน้าที่ของคนในสังคม เพื่อการอนุรักษ์ภาษาถิ่น และเมื่อเห็นคนอื่นพูดภาษาถิ่น

1.9) อธิบายลักษณะของคำถามที่ใช้

คำถามปลายเปิดคือ คำถามที่ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระ ไม่กำหนดคำตอบตายตัว คือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามได้อธิบาย หรือพูดถึงแนวความคิดของตัวเองได้อย่างอิสระ ผู้ตอบเข้าใจง่าย ไม่ต้องเตรียมรายละเอียดของคำถามมากนัก มีความต่อเนื่องในการถามคำถาม

1.10) ข้อมูลประกอบอื่นๆ และเบื้องหลังการผลิตผลงาน

ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ทั้งคนในครอบครัวและบ้านใกล้เคียง และรวมรวมจากข่าว และบทความ

ข้อมูลประกอบจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งข่าวออนไลน์

– ราชบัณฑิตยสถาน www.royin.go.th

– จาก ASTVผู้จัดการรายวัน บทความเรื่อง ภาษาถิ่นที่สูญหาย ความตายของวัฒนธรรม

– จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

เบื้องหลังการผลิตผลงาน

เมื่อ ได้ศึกษาเรื่อง “การอนุรักษ์ภาษาถิ่น” ทำให้ได้ประโยชน์มากมาย ได้เรียนรู้คุณค่าและวิธีที่จะนำภาษาถิ่นมาใช้จริงในปัจจุบัน และที่สำคัญหน้าที่ที่เราจะต้องรักษาภาษาถิ่นเอาไว้

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก

http://www.dailynews.co.th/education/149797

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter4-2.html

Advertisements

One thought on “หัวข้อ : การอนุรักษ์ภาษาถิ่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s